Счетоводство

Уведомление-неподаване-на-декларация-ИНТРАСТАТ Уведомление-ИНТРАСТАТ-пристигания-и-изпращания-по-партида Уведомление-за-деклариране-на-компонентни-части-за-промишлено-предприятие Регистрационен-формуляр-за-ИНТРАСТАТ-оператор Складова-разписка Пътен-лист Протокол-за-преоценка-на-активи Протокол-за-извършени-СМР Протокол-за-брак-на-МЗ Протокол-за-брак-на-активи Протокол-за-безвъзмездна-сделка Писмо-потв.на-салда Приспадане-на-ДДС Писмо-за-техническа-невъзможност-ИНТРАСТАТ Опис-активи-преди-регистрация Обходен-лист Исканеэза-корекция-на-регистраионен-формуляр-ИНСТРАСТАТ Искане-за-опростено-деклариране-на-резервни-части Искане-за-дерегистрация-ИНТРАСТАТ Заявление-за-регистрация-по-ДДС Заявление-за-ел.-услуги-на-НАП-с-КЕП Заявление-за-дерегистрация-ДДС Заповед-за-командировка-в-чужбина1 Заповед-за-извършване-на-инвентаризация1 VIES-Декларация1