Счетоводство

Професионални счетоводни услуги от Флекс Акаунтънси ООД , гр. София – специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството. Предоставяме данъчно-счетоводни и финансови услуги, както местни, така и чуждестранни физически и юредически лица , в различни сфери и области на бизнеса.

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Пакетът съдържа всички необходими услуги за задоволяване на информационните изисквания на НАП и НОИ в сферата на счетоводството, данъчното облагане, осигуряването и работната заплата.

– СЧЕТОВОДСТВО

• Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи;

• Изготвяне и представяне на справки и декларации пред НАП, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт;

• Изготвяне на Годишни финансови отчети и подаване на годишни данъчни декларации;

• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния Статистически Институт;

• Данъчни регистрации;

• Взаимодействие с данъчната администрация и представителство при данъчни проверки;

• данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство;

• Проверка на данъчни задължения;

• Данъчно консултиране;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНО-АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Банкиране:

  • Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в обслужващия ви банков клон;
  • Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчни и осигурителни задължения;
  • Получаване на банкови извлечения от обслужващия ви банков клон;
  • Внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата;

Административни:

  • Подаване на заявления за и получаване на Удостоверения за наличие и липса на задължения;
  • Актуално състояние на фирмата;
  • Публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър;
  • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
  • Изготвяне на статистически форми /месечни, тримесечни/;

Организационни:

  • Осигуряване на служба по трудова медицина и привеждане на досиетата на служителите в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ и Инспекция по труда;

Информационни:

• Изготвяне на документи за кредитиране и финансиране
• Изготвяне на допълнителни справки и отчети;
• Консултиране на трети лица;
• Счетоводни консултации на лица, без абонаментен договор