Обработката на заплати

Обработката на работните заплати и свързаните с тях начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки са изключително динамична и сложна данъчна и изчислителна материя. Необходимо е поддържането на изключителна компетентност, което в много случаи е невъзможно или икономически неоправдано.

От друга страна, много често конфиденциалността на възнагражденията е от такава изключителна важност, че е по-добре изчисляването и изплащането на възнагражденията на мениджмънта или целия персонал на една компанията да бъде изнесен извън нея.

За да спестим Вашите усилия да поддържате специфична компетентност и да гарантираме конфиденциалността на възнагражденията, ние осигуряваме възможно най-пълния сервиз по обслужване възнагражденията на Вашия персонал, в това число мениджърски справки и данъчна защита.

 

– ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ /ТРЗ и личен състав/
• Поддържане на личен състав за работещите във фирмата;
• Изготвяне на ведомости за работни заплати;
• Изготвяне на трудови договори и заповеди за назначение / уволнение на работниците и служителите във фирмата;
• Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО;
• Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;
• Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи необходими за пенсиониране (УП-обр.2, УП-обр.3 и други);
• Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
• Консултации по трудово-правни спорове;
• Изготвяне на платежни документи за плащания към бюджета;