Юридически и данъчни консултации

Дружествено право

Дружественото право е ядрото на всеки по-голям проект. Добрият избор на правната форма, чрез която да се развие определено бизнес начинание обикновено определя и респективно предотвратява голяма част от бъдещи затруднения, в това число и загуба на време и средства.
Услугите ни в областта на дружественото право, включват:
– учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества с българско и чуждестранно участие;
– учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
– преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне на всички видове търговски дружества;
– промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
– свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците;
– свикване и провеждане на общи събрания на облигационерите;
– консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества и стандартите за добро корпоративно управление;
– процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите;

Данъчно право

Данъчното право, макар и да не е център на повечето бизнес начинания и проекти се явява изключително важен фактор за всеки от тях. Нашите сътрудници имат изключително задълбочени познания и богат практически опит с всички видове проекти в областта на данъчното право като цяло и косвените данъци – ДДС, Акцизи в частност.

Услугите ни в тази сфера включват консултации в областта на данъчното облагане като цяло и косвените данъци – ДДС и акцизи в частност, обжалване на всички видове актове, издавани от органите на НАП и от органите на местно самоуправление, всички видове данъчни регистрации – ДДС, лицензирани складодържатели и др.

Трудово право

Екипът ни предоставя всички видове правни услуги в областта на трудовото и осигурително право, в това число изготвянето на всички документи, необходими за нормалното функциониране на дружество-работодател. Предоставяме и пълно обслужване на работодатели в процес на намаляване на работници и служители.

Административно право

Екипът ни предлага пълен набор от услуги, свързани с административноправни казуси, в това число осигуряването на документи, свързани с производства пред административни органи, оспорването на всички видове откази на административни органи, както и на всички видове административни актове пред всички инстанции.